สังกัด สพม.20

สำนักงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

เอกสารกลุ่มอำนวยการ

เลขที่เอกสาร รายละเอียด ดาวน์โหลด (ขนาดไฟล์) อัปโหลดโดย แก้ไขล่าสุด
D-09 SAR โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม ปี 2561.pdf SAR โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม ปี 2561 (1018.78 KB) Admin ก.ค. 2562
D-08 บันทึกขออนุมัติเบิกพัสดุสำนักงาน.docx บันทึกข้อความ ขออนุมัติเบิกพัสดุสำนักงาน (35.49 KB) Admin มิ.ย. 2562
D-07 บันทึกขออนุมัติงบประมาณดำเนินโครงการ.docx บันทึกข้อความ ขออนุมัติงบประมาณดำเนินโครงการ (29.21 KB) Admin มิ.ย. 2562
D-06 6.แบบรายงานโครงการน้ำโสมพิทยาคม.doc แบบรายงานโครงการน้ำโสมพิทยาคม (140.5 KB) Admin มิ.ย. 2562
D-05 5.แบบรายงานผลการประเมินโครงการ.docx แบบรายงานผลการประเมินโครงการ (16.21 KB) Admin มิ.ย. 2562
D-04 4.ตัวอย่างโครงการ.docx ตัวอย่างโครงการ (26.19 KB) Admin มิ.ย. 2562
D-03 3.ข้อแนะนำการเขียนโครงการ.docx ข้อแนะนำการเขียนโครงการ (25.29 KB) Admin มิ.ย. 2562
D-02 2.แบบฟอร์มเขียนโครงการ.docx แบบฟอร์มเขียนโครงการ (22.34 KB) Admin มิ.ย. 2562
D-01 1.วิสัยทัศน์.docx ประกอบด้วย วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ อัตลักษณ์ ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ระดับองค์กร กลยุทธ์ระดับแผนงาน มาตรฐานการศึกษา เป้าหมายโรงเรียนมาตรฐานสากล (22.72 KB) Admin มิ.ย. 2562
1
^