สังกัด สพม.20

สำนักงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

ข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา 2562

                           สรุปยอดนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
                                   
ระบบจัดเก็บข้อมูลรายบุคคลรายบุคคล (DMC)
                                      ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562
                  

          
ระดับชั้น จำนวนนักเรียน(คน)
ชาย หญิง รวม
มัธยมศึกษาปีที่ 1 153 191 344
มัธยมศึกษาปีที่ 2 133 193 326
มัธยมศึกษาปีที่ 3 175 191 366
มัธยมศึกษาตอนต้น 461 575 1,036
มัธยมศึกษาปีที่ 4 84 174 258
มัธยมศึกษาปีที่ 5 78 185 263
มัธยมศึกษาปีที่ 6 89 156 245
รวมมัธยมศึกษาตอนปลาย 251 515 766
รวมทั้งหมด 712 1,090 1,802
              
 
^